1. SPLOŠNO

1.1. Splošni nabavni pogoji podjetja ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., urejajo pravna razmerja med podjetjem ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Kupec) in dobaviteljem blaga, materiala in storitev.

1.2. Splošni nabavni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med Kupcem in dobaviteljem, razen če se glede posameznih pravic in obveznosti Kupec in dobavitelj izrecno dogovorita drugače.

1.3. Veljavni so samo pisni dogovori. Za pisna se štejejo tudi sporočila, poslana preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (elektronska pošta ipd.).

1.4. V primeru dogovorov med Kupcem in dobaviteljem, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti Splošni nabavni pogoji, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh Splošnih nabavnih pogojev.

1.5. Splošni nabavni pogoji Kupca prevladujejo nad vsemi splošnimi pogoji dobavitelja, razen v primeru, če se Kupec in dobavitelj izrecno dogovorita drugače.

1.6. Kupec dobavitelju naroča v obliki fiksnega naročila, v mesečnih odpoklicih ali v kakšni drugi vnaprej dogovorjeni obliki naročanja skupaj z dobaviteljem.

1.7. Dobavitelj je dolžan Kupcu naročilo pisno potrditi v roku 1 delovnega dne.

1.8. Dobavitelj je dolžan pisno potrditi Kupcu odpoklic v roku 1 delovnega dne. Če dobavitelj v tem roku pisno ne zavrne odpoklica, se šteje, da se strinja z odpoklicem.

 

2. KAKOVOST

2.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo zagotavljal kakovost v skladu z zahtevami kupca.

2.2. Dobavitelj je v celoti odgovoren za kakovost dobavljenega blaga, materiala in storitev, ki vključuje tehnično kakovost proizvoda, embalažo, usklajenost proizvodov z veljavnimi predpisi in opremljenost dobavljenih proizvodov z ustrezno dokumentacijo.

2.3. Kakovost ter zahtevani standardi so določeni s pogodbo oziroma v naročilu. V primeru, da kakovost ni posebej določena, za ocenjevanje sprejemljivosti kakovosti štejejo:

  • nacionalni ali mednarodni standardi, ki jih priznava domača zakonodaja,
  • interni standardi in tehnične ali druge specifikacije proizvajalcev – dobaviteljev (za nestandardne materiale in proizvode),
  • interne tehnične specifikacije uporabnikov – kupcev,
  • ustrezni tehnični predpisi za regulirano področje.

2.4. Če dobavljen material vsebuje kakršne koli snovi, ki so regulirane z REACH/RoHS, mora dobavitelj o tem poročati Kupcu.

 

3. DOBAVA

3.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo blago oz. material opremil z embalažo, ki maksimalno tehnično ustreza dobavljenemu ter omogoča optimalno logistično izvajanje. V primeru, da se Kupec in dobavitelj dogovorita za specifikacijo embalaže, je dobavitelj dolžan dobaviti blago oz. material v embalaži, ki je dogovorjena.

3.2. Dobavitelj je dolžan povrniti Kupcu vso škodo, ki nastane na materialu oz. blagu zaradi nepravilnega pakiranja.

3.3. Dobavitelj in Kupec se dogovorita kaj je vračljiva embalaža oz. embalaža za enkratno uporabo.

3.4. Dobavitelj se zaveže, da bo ob vsaki dobavi na odpremni dokument vpisal datum, podatke o Kupcu in dobavitelju (firma, naslov, davčna številka), številko naročila oz. odpoklica Kupca, Kupčevo številko materiala.

3.5. Dobavitelj je dolžan dobavljenemu blagu/materialu/storitvi priložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana in označena na naročilu, poslanemu dobavitelju, oziroma dogovorjena med Kupcem in dobaviteljem.

3.6. Dobavni pogoji so določeni kot DAP, Elpro Križnič d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica, Incoterms 2020. Prevzem poteka na lokaciji od ponedeljka do petka, od 7.00 do 14.00.

3.7. Delne dobave oziroma dobave, ki ne ustrezajo navedenemu v naročilu oziroma v pogodbi, so dopustne samo s pisno odobritvijo Kupca.

3.8. Dobavitelj je dolžan o vsaki zamudi dobave takoj obvestiti Kupca.

3.9. Do izročitve blaga oz. materiala dobavitelj nosi vse stroške v zvezi z dobavo, prav tako pa je do dobave odgovoren za naključno uničenje ali poškodovanje.

3.10. Dobavitelj je dolžan kupcu zagotoviti sledljivost dobavljenega blaga oz. materiala z ustreznimi dokumenti.

3.11. Kupec si pridržuje pravico do naknadnega podaljšanja roka za dobavo, če pride do motenj v poslovanju pri Kupcu ali zaradi višje sile.

3.12. V primeru zamude pri dobavi je Kupec upravičen do pogodbene kazni v višini 0,2 % od vrednosti naročila za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od celotne vrednosti naročenega blaga oz. materiala.

3.13. Dobavitelj je dolžan Kupcu povrniti vso škodo, ki mu nastane zaradi zamude pri dobavi.

3.14. Za blago, ki mora biti certificirano v skladu z ustreznimi predpisi, mora dobavitelj zagotoviti ustrezne certifikate. Dobavitelj prevzame odgovornost za veljavnost certifikatov in za označevanje proizvodov in pakiranje skladno s certifikacijskimi znaki.

 

4. CENE

4.1. Cene so dogovorjene in potrjene med Kupcem in dobaviteljem ter jih ni možno enostransko spreminjati.

4.2. Dobavitelj mora dostaviti Kupcu cenik oz. ponudbo za naročen material, blago oz. storitev.

4.3. Dobavitelj mora v primeru sodelovanja na podlagi cenika, nov cenik poslati Kupcu najmanj 7 dni pred veljavo novega cenika.

4.4. Cene vključujejo tudi strošek embalaže.

4.5. Cene so določene DAP Elpro Križnič d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica, Incoterms 2020.

 

5. NAČIN IN ROK PLAČILA

5.1. Dobavitelj mora račun poslati na e-naslov: racuni@e-k.si oz. na naslov naveden v naročilu ali odpoklicu.

5.2. Račun mora vsebovati datum, podatke o Kupcu in dobavitelju (firma, naslov, davčna številka), številko naročila oz. odpoklica Kupca, Kupčevo številko materiala.

5.3. Plačilni rok je 90 dni oz. glede na dogovor med Kupcem in Dobaviteljem ustrezno dogovorjen.

5.4. Plačilni rok prične teči po prejetju pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi.

5.5. Kupec s plačilom računa ne priznava, da je bil material oz. blago dobavljen ali, da je bila storitev opravljena brez napak. Vse stroške in škodo nastalo v zvezi z napakami nosi dobavitelj.

5.6. Dobavitelj ne sme brez predhodnega pisnega dovoljenja odstopiti tretjim osebam terjatev do Kupca.

 

6. LASTNIŠTVO MATERIALA, ORODJA IN MERIL

6.1. Kupec v celoti ohrani lastninsko pravico na materialu, kadar dobavitelj opravlja storitve na materialu kupca. Lastninska pravica v nobenem trenutku ne preide na dobavitelja.

6.2. Dobavitelj Kupcu odgovarja za vso nastalo škodo, ki nastane na materialu Kupca v hrambi oz. pri opravljanju storitev na materialu Kupca.

6.3. Orodja ali merila, ki so bila naročena dobavitelju ali pri tretjih osebah za Kupca, oziroma katere je Kupec izdelal, da bi jih dal ali prepustil na razpolago dobavitelju, so v celoti v lasti Kupca. Skrb za vzdrževanje in obnovo prevzame dobavitelj, kot dober gospodar.

6.4. Dobavitelj mora voditi evidenco vzdrževanja in popravil orodja oz. meril. Kupec ima vedno pravico do ogleda orodja oz. meril pri dobavitelju.

 

7. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

7.1. Kupec in dobavitelj se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost še najmanj pet (5) let po poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja.

7.2. Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za kakršenkoli namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.

7.3. Kupec pri svojem sodelovanju z dobaviteljem dobavitelju ne podeljuje licence v zvezi s katerokoli patentno, avtorsko ali drugo pravico intelektualne lastnine, razen če je to eksplicitno dogovorjeno. Vse obstoječe in prihodnje pravice intelektualne lastnine, povezane z zaupnimi informacijami, podanimi s strani Kupca so v izključni lasti Kupca. Prav tako je vsaka sprememba in izboljšava s strani dobavitelja v lasti Kupca. Dobavitelj se zavezuje, da ne bo z opazovanjem, proučevanjem, razstavljanjem na sestavne dele ali preizkušanjem izdelka ali predmeta, posredovanega skladno z medsebojnim sodelovanjem, pridobil poslovne skrivnosti prenosnika.

7.4. Po prekinitvi poslovnega sodelovanja mora dobavitelju Kupcu vrniti vso tehnično dokumentacijo v roku 7 dni po prekinitvi.

7.5. V primeru obdelave osebnih podatkov za namen izvajanja pogodbe se dobavitelj in Kupec zavezujeta, da zagotavljata skladnost z zahtevami po veljavni zakonodaji, vključno z uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 

8. REŠEVANJE SPOROV

8.1. Vsa morebitna nesoglasja in spore bosta Kupec in dobavitelj reševala sporazumno, po mirni poti. V kolikor spora ne bosta mogla rešiti sporazumno v roku trideset (30) dni od obvestila o spornem dogodku, bosta spore prepustili v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Mariboru. V zvezi z vsemi morebitnimi spori, ki izhajajo iz pogodbe ali teh Splošnih nabavnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je izrecno izključena uporaba določil mednarodnega zasebnega  prava in določil Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG), skladno s katerim se bo pogodba in Splošni nabavni pogoji tudi interpretirali. Ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodbe ali ti Splošni nabavni pogoji izrecno ne opredeljujejo.

 

9. VELJAVNOST SPLOŠNIH NABAVNIH POGOJEV

9.1. Ti Splošni nabavni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Kupec in dobavitelj predhodno izrecno drugače dogovorita.

9.2. Če se katerakoli določba teh Splošnih nabavnih pogojev izkaže za nično ali neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe teh Splošnih nabavnih pogojev. V tem primeru bosta Kupec in dobavitelj nično ali neveljavno določbo v posebnem dogovoru nadomestili z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotno želeni namen.

9.3. Kupec si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih nabavnih pogojev.

9.4. Ti Splošni nabavni pogoji so objavljeni na spletni strani www.elpro-kriznic.si in veljajo od 1.9.2022 dalje.