1. SPLOŠNO

1.1. Splošni nabavni pogoji podjetja ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., urejajo pravna razmerja med podjetjem ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Kupec) in dobaviteljem blaga, materiala in storitev.

1.2. Splošni nabavni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med Kupcem in dobaviteljem, razen če se glede posameznih pravic in obveznosti Kupec in dobavitelj izrecno dogovorita drugače.

1.3. Veljavni so samo pisni dogovori. Za pisna se štejejo tudi sporočila, poslana preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (elektronska pošta ipd.).

1.4. V primeru dogovorov med Kupcem in dobaviteljem, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti Splošni nabavni pogoji, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh Splošnih nabavnih pogojev.

1.5. Splošni nabavni pogoji Kupca prevladujejo nad vsemi splošnimi pogoji dobavitelja, razen v primeru, če se Kupec in dobavitelj izrecno dogovorita drugače.

1.6. Kupec dobavitelju naroča v obliki fiksnega naročila, v mesečnih odpoklicih ali v kakšni drugi vnaprej dogovorjeni obliki naročanja skupaj z dobaviteljem.

1.7. Dobavitelj je dolžan Kupcu naročilo pisno potrditi v roku 1 delovnega dne. V kolikor naročila dobavitelj ne zavrne ali pošlje potrditve v dogovorjenem roku se smatra, da je naročilo potrjeno.

1.8. Dobavitelj je dolžan pisno potrditi Kupcu odpoklic v roku 1 delovnega dne. Če dobavitelj v tem roku pisno ne zavrne odpoklica, se smatra, da se strinja.

 

2. KAKOVOST

Kakovost je opredeljena s sporazumom kakovosti (P06_OBR10), ki ga podpišeta Kupec in Dobavitelj/Kooperant. V kolikor sporazum kakovosti med kupcem in dobaviteljem še ni stopil v veljavo, dobavitelj ravna v skladu s kakovostnimi zahtevami opisanimi v točkah 2.1.–2.4.

2.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo zagotavljal kakovost v skladu z zahtevami kupca.

2.2. Dobavitelj je v celoti odgovoren za kakovost dobavljenega blaga, materiala in storitev, ki vključuje tehnično kakovost proizvoda, embalažo, usklajenost proizvodov z veljavnimi predpisi in opremljenost dobavljenih proizvodov z ustrezno dokumentacijo.

2.3. Kakovost ter zahtevani standardi so določeni s pogodbo oziroma v naročilu. V primeru, da kakovost ni posebej določena, za ocenjevanje sprejemljivosti kakovosti štejejo:

 • nacionalni ali mednarodni standardi, ki jih priznava domača zakonodaja,
 • interni standardi in tehnične ali druge specifikacije proizvajalcev – dobaviteljev (za nestandardne materiale in proizvode),
 • interne tehnične specifikacije uporabnikov – kupcev,
 • ustrezni tehnični predpisi za regulirano področje.

2.4. Če dobavljen material vsebuje kakršne koli snovi, ki so regulirane z REACH/RoHS, mora dobavitelj o tem poročati Kupcu.

 

3. DOBAVA

3.1. Dobavitelj se obvezuje, da bo blago oz. material opremil z embalažo, ki maksimalno tehnično ustreza dobavljenemu ter omogoča optimalno logistično izvajanje. V primeru da se Kupec in dobavitelj dogovorita za specifikacijo embalaže, je dobavitelj dolžan dobaviti blago oz. material v embalaži, ki je dogovorjena.

3.2. Dobavitelj je dolžan povrniti Kupcu vso škodo, ki nastane na materialu oz. blagu zaradi nepravilnega pakiranja.

3.3. Dobavitelj in Kupec se dogovorita kaj je vračljiva embalaža oz. embalaža za enkratno uporabo.

3.4. Dobavitelj se zaveže, da bo ob vsaki dobavi na odpremni dokument vpisal datum, podatke o Kupcu in dobavitelju (podjetje, naslov, davčna številka), številko naročila oz. odpoklica Kupca, Kupčevo šifro materiala.

3.5. Dobavitelj je dolžan dobavljenemu blagu/materialu/storitvi priložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana in označena na naročilu, oziroma dogovorjena med Kupcem in dobaviteljem.

3.6. Dobavni pogoji so določeni kot DAP, Elpro Križnič d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica, Incoterms 2020. Prevzem poteka na lokaciji od ponedeljka do petka, od 7.00 do 14.00.

3.7. Delne dobave oziroma dobave, ki ne ustrezajo navedenemu v naročilu oziroma v pogodbi, so dopustne samo s pisno odobritvijo Kupca.

3.8. Dobavitelj je dolžan o vsaki zamudi dobave takoj obvestiti Kupca.

3.9. Do izročitve blaga oz. materiala dobavitelj nosi vse stroške v zvezi z dobavo, prav tako pa je do dobave odgovoren za naključno uničenje ali poškodovanje.

3.10. Dobavitelj je dolžan kupcu zagotoviti sledljivost dobavljenega blaga oz. materiala z ustreznimi dokumenti.

3.11. Kupec si pridržuje pravico do naknadnega podaljšanja roka za dobavo, če pride do motenj v poslovanju pri Kupcu ali zaradi višje sile.

3.12. V primeru zamude pri dobavi je Kupec upravičen do pogodbene kazni v višini 0,2 % od vrednosti naročila za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od celotne vrednosti naročenega blaga oz. materiala.

3.13. Dobavitelj je dolžan Kupcu povrniti vso škodo, ki mu nastane zaradi zamude pri dobavi.

3.14. Za blago, ki mora biti certificirano v skladu z ustreznimi predpisi, mora dobavitelj zagotoviti ustrezne certifikate. Dobavitelj prevzame odgovornost za veljavnost certifikatov in za označevanje proizvodov in pakiranje skladno s certifikacijskimi znaki.

 

4. PREVZEM: KAKOVOSTNO IN KOLIČINSKO

4.1 Prevzem blaga se opravi v skladišču naročnik Dobavitelj mora izkazovati 100 % kakovost ter terminsko in količinsko skladnost. Podpis ali pečat o sprostitvi se ne razume kot dokončni prevzem. Neustrezne ali pomanjkljive dobave naročnik vrne dobavitelju. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati nadomestilo pomanjkljivih dobav, ki bodo fakturirani pod istimi pogoji.

4.2 V vseh primerih lahko naročnik naključno preverja količine, spremna poročila, stanje embalaže in označevanje ter v primeru neskladnosti obvesti in stroškovno bremeni dobavitelj Za vsako količinsko odstopanje za več kot 0,5 % naročnik bremeni dobavitelja z izstavitvijo reklamacije.

4.3 V primeru da dobavljeno blago ali izvedena storitev ni v skladu s kakovostnimi zahtevami, si naročnik pridržuje pravico bremeniti dobavitelja za nastale stroške za odpravo neskladnosti. Stroški za odpravo neskladnosti zajemajo: pavšal ob izstavitvi reklamacije in dejanske stroške, povezane s problemom kakovosti (zastoj, prebiranje, popravilo, …) in so zajeti v Ceniku stroškov točke A, ki je sestavni del teh pogojev.

 

5. CENE

5.1. Cene so dogovorjene in potrjene med Kupcem in dobaviteljem ter jih ni možno enostransko spreminjati.

5.2. Dobavitelj mora Kupcu dostaviti cenik oz. ponudbo za naročen material, blago oz. storitev.

5.3. Dobavitelj mora v primeru sodelovanja na podlagi cenika, nov cenik poslati Kupcu najmanj 7 dni pred veljavo novega cenika.

5.4. Cene vključujejo tudi strošek embalaže.

5.5. Cene so določene po DAP Elpro Križnič d.o.o., Tomažičeva 18, 2310 Slovenska Bistrica, Incoterms 2020.

 

6. NAČIN IN ROK PLAČILA

6.1. Dobavitelj mora račun poslati na e-naslov: racuni@e-k.si oz. na naslov naveden v naročilu ali odpoklicu.

6.2. Račun mora vsebovati datum, podatke o Kupcu in dobavitelju (podjetje, naslov, davčna številka), številko naročila oz. odpoklica Kupca, Kupčevo šifro materiala.

6.3. Plačilni rok je 90 dni oz. glede na dogovor med Kupcem in Dobaviteljem ustrezno dogovorjen.

6.4. Plačilni rok prične teči po prejetju pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi.

6.5. Kupec s plačilom računa ne priznava, da je bil material oz. blago dobavljeno ali, da je bila storitev opravljena brez napak. Vse stroške in škodo nastalo v zvezi z napakami nosi dobavitelj.

6.6. Dobavitelj ne sme brez predhodnega pisnega dovoljenja odstopiti tretjim osebam terjatev do Kupca.

 

7. LASTNIŠTVO MATERIALA, ORODJA IN MERIL

7.1. Kupec v celoti ohrani lastninsko pravico na materialu, kadar dobavitelj opravlja storitve na materialu kupca. Lastninska pravica v nobenem trenutku ne preide na dobavitelja.

7.2. Dobavitelj Kupcu odgovarja za vso nastalo škodo, ki nastane na materialu Kupca v hrambi oz. pri opravljanju storitev na materialu Kupca.

7.3. Orodja ali merila, ki so bila naročena dobavitelju ali pri tretjih osebah za Kupca, oziroma katere je Kupec izdelal, da bi jih dal ali prepustil na razpolago dobavitelju, so v celoti v lasti Kupca. Skrb za vzdrževanje in obnovo prevzame dobavitelj kot dober gospodar.

7.4. Dobavitelj mora voditi evidenco vzdrževanja in popravil orodja oz. meril. Kupec ima vedno pravico do ogleda orodja oz. meril pri dobavitelju.

7.5. Dobavitelj prevzame nase odgovornost in stroške, ki bi nastali v primeru poškodovanja, uničenja ali kraje orodij.

 

8. KAKOVOST IN USTREZNOST

8.1 Poslanstvo naročnika je biti vedno korak pred željami kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja. Da zadovoljimo te zahteve, uporabljamo preventivni pristop, ki zagotavlja, da izdelek ustreza kupčevim specifikacijam, zakonom in standardom kakovosti ISO 9001 in/ali ISO 14001.

Za dosego cilja uporabljamo strategijo ‘nič napak’ in proces stalnih izboljšav. Isti pristop zahtevamo od svojih dobaviteljev.

Proizvodna lokacija dobavitelja mora biti registrirana v skladu s standardom ISO9001. V primeru da dobavitelj certifikat kakovosti izgubi, nam je dolžan to sporočiti. Certifikat sistema ne sme biti starejši od 3 let.

V primerih ko dobavitelj nima certificiranega sistema vodenja kakovosti ali sistema ravnanja z okoljem, lahko KUPEC izvede presojo sistema vodenja kakovosti in poda mnenje o dobaviteljevih sposobnostih. V primeru pozitivnega mnenja se dobavitelju naroči pripravo procesa s pogojem, da zagotovi vse zahteve zagotavljanja kakovosti.

Storitve dobaviteljev se enkrat letno ocenjujejo upoštevajoč naslednje elemente:

NABAVNI POGOJI (20 %)

 • Cena (10 %)
 • Plačilni pogoji (8 %)
 • Pobude za zniževanje stroškov (2 %)

LOGISTIKA (15 %)

 • Zagotavljanje želenih dobavnih rokov (10 %)
 • Odziv na povpraševanja (5 %)

KAKOVOST (35 %)

 • Kakovost dobavljenega materiala (20 %)
 • Priložena spremna dokumentacija (5 %)
 • Odzivnost pri reševanju reklamacij (5 %)
 • Izpolnjevanje zahtev standarda kakovosti ISO9001 (5 %)

EKOLOGIJA (10%)

 • Uporaba materialov, ki zadostujejo ROHS in REACH (5 %)
 • Izpolnjevanje zahtev standarda kakovosti ISO14001 (5 %)

TEHNIČNA PODPORA (20 %)

 • Obstoječa tehnična podpora (10 %)
 • Pripravljenost sodelovanja v fazi razvoja izdelka (10 %)

V primeru da je dobavitelj ocenjen kot B ali C je dolžan v roku 2 tednov od prejema ocene poslati korektivne ukrepe za izboljšanje.

8.2 Pred prvo dobavo mora dobavitelj s strani kupca prejeti potrditev vzorcev. Če je zahtevano, mora dobavitelj sodelovati s kupcem pri razvoju produkta.

Dobavitelj mora posredovati izjave o skladnosti: Direktiva ROHS o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, REACH prepoved nevarnih snovi, varnostni list, tehnični list (za vse kemikalije). Dobavitelj je dolžan ob vsaki spremembi revizije izjave o skladnosti in varnostnega lista posredovati zadnjo veljavno verzijo.

8.3 Dobavitelj (in tudi  poddobavitelji)  ne  smejo spremeniti:  dizajna  izdelka, materiala, proizvodnega procesa, lay-outa proizvodne lokacije, logističnega toka ali poddobavitelja brez vnaprejšnjega dovoljenja naročnika

Dobavitelj mora spremljati lastnosti svojega procesa in izdelka in mora biti zmožen zagotavljati sistem stalnih izboljšav.

V primeru težav, povezanih s kakovostjo izdelka, se je dobavitelj dolžan odzvati naročniku v roku 24 ur. Analizo vzroka in takojšnje ukrepe (4D), mora dobavitelj posredovati naročniku v roku 48h, izpolnjeno 8D poročilo pa v roku 30 dni oz. po zaključku vseh aktivnosti.

V primeru večjih težav mora biti predstavniku naročnika zagotovljen v delovnem času dostop do vseh dobaviteljevih proizvodnih kapacitet, kjer lahko opravi pregled procesa. Embalaža (pakiranje) mora biti v skladu z naročnikovimi navodili in zagotavljati, da bo izdelek dostavljen nepoškodovan.

8.4 Dobavljivi izdelki morajo biti v skladu s specifikacijami, risbami in vsemi ostalimi dokumenti, ki so bili na razpolago dobavitelju.

8.5 Za vsak nov izdelek in v drugih primerih, ko je to dogovorjeno, mora dobavitelj naročniku na njegovo zahtevo dostaviti prve vzorce izdelka, ki bodo ustrezali načrtovani serijski proizvodnji.

Priložiti mora kontrolno poročilo prvih vzorcev. Naročilo serije bo postalo fiksno šele po naročnikovi potrditvi ustreznosti prvih vzorcev.

8.6 Zahtevano dokumentacijo in zapise o kakovosti dobavitelj arhivira pri sebi. Čas arhiviranja »Projektne dokumentacije« je 1 leto po prenehanju serije in servisiranja produkta. Čas arhiviranja »Zapisov o kakovosti« je minimalno 3 leta.

8.7 Brez soglasja naročnika ne sme biti opravljena  nikakršna  tehnična sprememba. Dobavitelj je dolžan predhodno obvestiti naročnika o vsakem prenosu proizvodnje, o uporabi novega orodja ali novega postopka. Vsaka od navedenih sprememb pomeni ponovitev postopka vzorčenja.

9. PREKLIC NAROČILA

Za vsako neizpolnjevanje pogojev, zlasti za ponavljajoče se zamude pri dobavah in ponavljajoče se pomanjkljivosti kakovosti izdelkov, lahko naročnik s pisnim obvestilom prekliče naročilo (odstopi od naročila).

Pisno obvestilo o preklicu naročila vsebuje tudi pridržek pravice naročnika do povračila škode, lahko pa vsebuje tudi konkretno zahtevo za povračilo škode.

 

10. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

10.1. Kupec in dobavitelj se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, ohranjali kot poslovno skrivnost še najmanj pet (5) let po poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja.

10.2. Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za kakršenkoli namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.

10.3. Kupec pri svojem sodelovanju z dobaviteljem dobavitelju ne podeljuje licence v zvezi s katerokoli patentno, avtorsko ali drugo pravico intelektualne lastnine, razen če je to eksplicitno dogovorjeno. Vse obstoječe in prihodnje pravice intelektualne lastnine, povezane z zaupnimi informacijami, podanimi s strani Kupca so v izključni lasti Kupca. Prav tako je vsaka sprememba in izboljšava s strani dobavitelja v lasti Kupca. Dobavitelj se zavezuje, da ne bo z opazovanjem, proučevanjem, razstavljanjem na sestavne dele ali preizkušanjem izdelka ali predmeta, posredovanega skladno z medsebojnim sodelovanjem, pridobil poslovne skrivnosti prenosnika.

10.4. Po prekinitvi poslovnega sodelovanja mora dobavitelj Kupcu vrniti vso tehnično dokumentacijo v roku 7 dni po prekinitvi.

10.5. V primeru obdelave osebnih podatkov za namen izvajanja pogodbe se dobavitelj in Kupec zavezujeta, da zagotavljata skladnost z zahtevami po veljavni zakonodaji, vključno z uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 

11. REŠEVANJE SPOROV

Vsa morebitna nesoglasja in spore bosta Kupec in dobavitelj reševala sporazumno, po mirni poti. V kolikor spora ne bosta mogla rešiti sporazumno v roku trideset (30) dni od obvestila o spornem dogodku, bosta spore prepustili v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Mariboru. V zvezi z vsemi morebitnimi spori, ki izhajajo iz pogodbe ali teh Splošnih nabavnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je izrecno izključena uporaba določil mednarodnega zasebnega  prava in določil Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG), skladno s katerim se bo pogodba in Splošni nabavni pogoji tudi interpretirali. Ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodbe ali ti Splošni nabavni pogoji izrecno ne opredeljujejo.

 

12. VELJAVNOST SPLOŠNIH NABAVNIH POGOJEV

12.1. Ti  Splošni nabavni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Kupec in dobavitelj predhodno izrecno drugače dogovorita.

12.2. Če se katerakoli določba teh Splošnih nabavnih pogojev izkaže za nično ali neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe teh Splošnih nabavnih pogojev. V tem primeru bosta Kupec in dobavitelj nično ali neveljavno določbo v posebnem dogovoru nadomestili z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotno želeni namen.

12.3. Kupec si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih nabavnih pogojev.

12.4. Ti Splošni nabavni pogoji so objavljeni na spletni strani www.elpro-kriznic.si in veljajo od 1.9.2022 dalje.

 

CENIK STROŠKOV

A – STROŠKI POVEZANI S PROBLEMI KAKOVOSTI

VRSTA STROŠKA STROŠEK – VIŠINA
1. Pavšal ob izstavitvi reklamacije 100 Eur
2. Ura popravila/ prebiranja 50 Eur
3. Neustrezni kosi cena*  x  količina
 

4.

Stroški povezani s problemom kakovosti pri kupcu naročnika (če je vzrok pri dobavitelju)  

Dejanski stroški

* cena:

 • nabavna (ugotovljeno na vhodu)
 • prodajna (ugotovljeno v procesu)

 

 B – STROŠKI POVEZANI S PROBLEMI LOGISTIKE

VRSTA STROŠKA STROŠEK – VIŠINA
1. Stroški logistike dejanski stroški
2. Stroški zastoja dejanski stroški
3. Stroški zamude dobave dejanski stroški

 

Navedeno velja kot specificirano dopolnilo k Splošnim nabavnim pogojem.

 

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas