kakovost in ravnanje z okoljem

1.    Zadovoljstvo odjemalcev je osnovno načelo in prednostni vidik vseh sodelujočih v poslovnem procesu organizacije ELPRO KRIŽNIČ d.o.o.

2.    Kakovost naših proizvodov in storitev zagotavljamo na vseh ravneh z doslednim spoštovanjem sprejetih meril in standardov, posebej pozorno na področju varnosti.

3.    Z analiziranjem in obvladovanjem ustreznih podatkov in informacij, ki izhajajo iz nadzorovanja in merjenja, OBVLADUJEMO TVEGANJA za skladnost izdelka, zadovoljstvo odjemalca, uspešno izvajanje sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, za izpolnjevanje obveznosti glede skladnosti ter za uspešno planiranje.

4.    Opredeljujemo in izbiramo priložnosti za NENEHNO IZBOLJŠEVANJE izdelkov in storitev, da se izpolnijo zahteve ter obravnavajo prihodnje potrebe in pričakovanja ter s tem primernost, ustreznost in uspešnost celotnega sistema vodenja kakovosti.

5.    Osnova za MERJENJE USPEŠNOSTI PODJETJA so merljivi cilji (finančni in okoljski kontroling), ki jih dosegamo pri našem poslovanju.

6.    Težimo k optimalni kakovosti proizvodov, s katero zadovoljujemo odjemalce in izpolnjujemo njihova pričakovanja ter istočasno zagotavljamo uspešnost in učinkovitosti lastnega poslovnega procesa. Težimo k čim bolj učinkoviti rabi energije in čim boljši snovni izrabi surovin ter materialov.

7.    Varujemo okolje in preprečujemo onesnaževanje, izpolnjujemo obveznosti glede skladnosti ter nenehno izboljšujemo učinek ravnanja z okoljem.

8.    Zastavljene cilje dosegamo v največji možni meri, jih spremljamo, uvajamo izboljšave, odpravljamo neskladnosti in tako dosegamo stalno rast kakovosti tako proizvodov in storitev, kakor tudi poslovanja podjetja.

9.    Do zahtevane kakovosti prihajamo s potrebnim izobraževanjem, usposabljanjem in  motivacijo vseh zaposlenih ter primernim nagrajevanjem za opravljeno delo na temeljih doseženih rezultatov.

10.    Dela izvajamo po načelu – NAREDIMO KAKOVOSTNO ŽE PRVIČ IN VSAKOKRAT.

11.    Vodstvo podjetja določa politiko podjetja in iz nje izhajajoče cilje, ki jih spremljamo z vsakoletnim poslovnim načrtom, vodje procesov in oddelkov določajo na svojih področjih odgovornosti na osnovi te politike svoje cilje in kazalnike za njihovo spremljanje.    
       
12.    Vsak sodelavec v organizaciji je odgovoren za kakovostno izvajanje svojih del in nalog. Za to je usposobljen, ima potrebna znanja in dodatne navodila ali zahteve o izvajanju del.

13.    Za zagotavljanje učinkovitost in uspešnosti delovanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, vodstvo izvaja letne vodstvene preglede njegovega delovanja in sprejme letni program in plan notranjih presoj za spremljanje in stalno izboljševanje posameznih procesov.

14.    O politiki in ciljih sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem  poročamo in jih razumemo znotraj podjetja. Politika je na voljo zainteresiranim stranem, kot je primerno.   Od vseh sodelavcev pričakujem sodelovanje, samo skupno bomo dosegali zastavljene cilje!

 

 

Stopite v stik z nami

 
ELPRO KRIŽNIČ, d.o.o.

EK | ELECTRIC
Zeče 25
3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 757 13 00
info@elpro-kriznic.si

EK | METAL
Liptovska ulica 34
3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 620 24 40
kovinska@elpro-kriznic.si
Z obiskom in nadaljnim brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.